Hội Thông Thiên Học

                                                                     GIỚI THIỆU VỀ HỘI  

Hội Thông Thiên Học được thành lập tại New York ngày 17 – 11 – 1875. Hội là tổ chức phi chính trị, không thuộc tôn giáo nào và không có tín điều.

Ba mục đích của Hội là:

1. Tạo một tình huynh đệ đại đồng, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, phái tính, giai cấp hay màu da.
2. Khuyến khích việc học hỏi và đối chiếu Tôn Giáo, Triết Lý và Khoa Học.
3. Nghiên cứu những định luật thiên nhiên chưa giải thích được và những quyền năng ẩn tàng trong con người.

Hội Thông Thiên Học gồm những người nghiên cứu học hỏi Minh Triết Thiêng Liêng , họ có thể theo một tôn giáo nào đó trên thế giới mà cũng có thể không thuộc một