T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                           THÔNG BÁO

                          Buổi học tháng Tư sẽ được tổ chức  vào ngày

                                          Chúa Nhật 14 tây tháng 4. 

                         và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

                     Chương trình học:

                        Phần 1:  Thượng Trí và Hạ Trí                

                       Phần 2: Giảng lý Dưới Chân Thầy

        Chương 3 &4: Quyễn sách viết ra bằng cách nào

                                         Lời cầu nguyện mở đầu

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

        Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý

Web1: http://www.theosophical.org/
Web2: http://houston.theosophical.org
Web3: http://thongthienhocvn.theosophical.org/
Facebook: Minh Triêt Thiêng Liêng