Category Archives: Uncategorized

    Hội Thông Thiên Học

                                                                    ___ * ___

Hội Thông Thiên Học được thành lập tại New York ngày 17 – 11 – 1875. Hội là tổ chức phi chính trị, không thuộc tôn giáo nào và không có tín điều.

Ba mục đích của Hội là:

1. Tạo một tình huynh đệ đại đồng, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, phái tính, giai cấp hay màu da.
2. Khuyến khích việc học hỏi và đối chiếu Tôn Giáo, Triết Lý và Khoa Học.
3. Nghiên cứu những định luật thiên nhiên chưa giải thích được và những quyền năng ẩn tàng trong con người.