2021

Buổi học tháng Ba. Kiểm soát tư tưởng (Houston)

Buổi học tháng Tư. Những đức tính cần thiết (Houston)

Buổi học tháng năm. Con Đường Nhập Môn (Houston)

Buổi học tháng sáu: Đệ tử dự bị (Houston)

Buổi học tháng Bảy: Chân Ngả, Phàm ngã ( California)

Buổi học tháng Tám: Bốn bậc Điểm Đạo ( Houston)

Buổi học tháng Tám: Giai đoạn đầu của sự chết (California)

Buổi học tháng 9: Sự tiến bộ vị lai của Nhân loại I ( Houston)

Buổi học tháng 9: Đời Sống Cõi Trung Giới(California)

Buổi học tháng 10: Sự tiến bộ vị lai của Nhân loại II (Houston)

Buổi học tháng 10: Các loại Nhân Qủa (California)

Buổi học tháng 11: Sự tiến bộ vị lai của Nhân loại III (Houston)

Buổi học tháng 11: Luân Xa ( California)

Buổi học tháng 12: Sự tiến bộ vị lai của nhân loại IV (Houston)

Buổi học tháng 12: Quyền Năng Tâm Linh ( California)