2022

Buổi học tháng Giêng.  

Lịch sử Hội Thông Thiên Học Việt Nam ( Houston)

Ảnh hưởng của lời nói (California)

Buổi học tháng Hai. 

Cùng ai đau khổ. Những nổi khổ ( Houston)

Công việc phụng sự ( California)

Buổi học tháng Ba.  

Cùng ai đau khổ: Luật Tiến Hóa- Luật Luân Hồi ( Houston )

Điểm Đạo lần thứ Nhất ( California)

Buổi học tháng Tư. 

Cùng Ai Đau Khổ: Thiện, ác- Huynh Đệ Đại Đồng- Luật Hy Sinh (Houston)

Giai đoạn đầu trên đường Đạo ( California)

Buổi học tháng năm.  (Houston)

Buổi học tháng sáu:  (Houston)

Buổi học tháng Bảy:  ( California)

Buổi học tháng Tám: ( Houston)

Buổi học tháng Tám:  (California)

Buổi học tháng 9: ( Houston)

Buổi học tháng 9: (California)

Buổi học tháng 10:  (Houston)

Buổi học tháng 10:  (California)

Buổi học tháng 11:  (Houston)

Buổi học tháng 11:( California)

Buổi học tháng 12: