2022

Buổi học tháng Giêng.  

Lịch sử Hội Thông Thiên Học Việt Nam ( Houston)

Ảnh hưởng của lời nói (California)

Buổi học tháng Hai. 

Cùng ai đau khổ. Những nổi khổ ( Houston)

Công việc phụng sự ( California)

Buổi học tháng Ba.  

Cùng ai đau khổ: Luật Tiến Hóa- Luật Luân Hồi ( Houston )

Điểm Đạo lần thứ Nhất ( California)

Buổi học tháng Tư. 

Cùng Ai Đau Khổ: Thiện, ác- Huynh Đệ Đại Đồng- Luật Hy Sinh (Houston)

Giai đoạn đầu trên đường Đạo ( California)

Buổi học tháng năm.  (Houston)

Cùng Ai Đau Khổ: Luật Nhân Qủa (Houston)

Nguồn gốc của sự đau khổ và lợi ích của nó ( Garden Grove)

Buổi học tháng sáu:  

7 đường tiến hóa siêu nhân loại ( Garden Grove)

Buổi học tháng Bảy:  

Sự cầu nguyn (Houston)

Chân ngã- Phàm ngã ( Garden Grove)

Buổi học tháng Tám: 

Sự cấu tạo huyền bí của con người( Houston)

Con đường dẩn đến sự bình an và hạnh phúc ( Garden Grove)

Buổi học tháng 9: 

Những Đấng cứu trợ vô hình( Houston)

Thể Phách- Cấu tạo và nhiệm vụ ( Garden Grove)

Buổi học tháng 10:  

Tình xưa nghĩa cũ (Houston)

Định Nghĩa Thể Vía ( Garden Grove)

Buổi học tháng 11:  

Hạnh phúc có phải là ảo giác (Houston)

Tinh linh ( Garden Grove)

Buổi học tháng 12: 

Đức Ky tô; Tôn giáo đại đồng (Houston)