T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                THÔNG BÁO

   Buổi học tháng 11 sẽ được tổ chức  vào ngày

Chúa Nhật 24 tây tháng 11 năm 2019

Tại nhà Văn Liên

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45)

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:                          

     Phần 1:  Evolution of planets, Man, and Lower                                                      Kingdoms ( Sự Tiến Hoá của các Hành Tinh,                                                  Nhân loại và Hạ Giới)          Triết Lê

      Phần 2:    Giảng lý Dưới Chân Thầy

Chương  8:  Hạnh Phân biện t/t

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

        Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý

Phone:(832- 372-7802)