T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                THÔNG BÁO

Buổi học tháng Hai sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 23 tây tháng 2-2020

                                          Tại nhà Văn Liên

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45)

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:                                    

        Phần 1:  Con người và các thể

               Xin click vào link (C.N.V.C.T)                   

       Phần 2: giảng lý Dưới Chân Thầy (t/t)

            Đời sống của ba thể ( trang 83 to 119)

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

        Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả                                                                        

Văn Lý

Phone:(832- 372-7802)