T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                THÔNG BÁO

Buổi học tháng Tám sẽ được tổ chức  vào ngày

Chúa Nhật 25 tây tháng 8. 

       Tại nhà Văn Liên 

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45)

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

                             Phần 1:  Đời sống bên kia cửa tử

                            After Dead States ( P. Anh & Thy)

                          Phần 2:  Giảng lý Dưới Chân Thầy

                                        Chương  7

                                 Bốn đức tánh cần thiết

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

        Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý

Phone:(832- 372-7802)