2016

Xin mời click vào link nầy để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý năm 2016:

Buổi học tháng 1-2016 (Sống an vui, hạnh phúc)

Buổi học tháng 2-2016 (Sùng tín và đời sống tinh thần)

Buổi học tháng 3-2016 ( Thần nhãn)

Buổi học tháng 4-2016 ( Hoa và vườn)

Buổi học tháng 5-2016 ( Sự quan trọng của hạnh phân biện)

Buổi học tháng 6-2016 ( Chuẩn bị cho cái chết)

Buổi học tháng 7-2016 ( Thoát kiếp thú)

Buổi học tháng 8-2016 ( Chết đi về đâu)

Buổi học tháng 9-2016 ( Sự biểu lộ của Thượng Đế 3 Ngôi)

Buổi học tháng 10-2016 ( Duy nhất trong dị đại đồng)

Buổi học tháng 11-2016 ( Chân ngã)

Buổi học tháng  12=2016 ( Người Phụng Sự)

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng